Secció d’Arxiu i Gestió Documental de la Diputació de Barcelona

L'arxiu

Secció d’Arxiu i Gestió Documental de la Diputació de Barcelona
Secció d’Arxiu i Gestió Documental de la Diputació de Barcelona

La Secció d’Arxiu i Gestió Documental de la Diputació de Barcelona (SAGDDB) depèn de la Direcció de Serveis de Secretaria-Adjunta a la Secretaria General. És la responsable de la gestió documental, de l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona i els seus organismes i entitats dependents o vinculades, i del fons de reserva de les publicacions corporatives. La SAGDDB desenvolupa instruments tècnics per a la implantació del sistema de gestió documental i arxiu corporatiu, assessora als centres gestors, i gestiona, organitza, descriu, custodia, i fa accessible la informació i la documentació tant a l’estructura administrativa de la Corporació com als ciutadans.

 

La institució

Els orígens de la institució es remunten a l’any 1812 amb les Corts de Cadis. L’acta de constitució de la Diputació Provincial de Catalunya es signa a la ciutat Vic el 30 de novembre de 1812, pels inicis itinerants de la institució. Amb la restauració de la monarquia absoluta el 4 de maig de 1814 es suprimeix la Constitució i les diputacions.

Al març de 1820 s’inicia el Trienni Liberal (1820-1823), que restaura la Constitució i les diputacions. A la sessió de les Corts Generals de 14 de gener de 1822 s’aprova la divisió territorial de Catalunya en quatre províncies que queda derogada el 1823 amb la fi del trienni i no es restableix fins al decret de 30 de novembre de 1833.

El 1834 la Regència de Maria Cristina promulga l’Estatut Reial. La guerra civil iniciada el 1833 i les demandes de millora de l’Administració Pública propicien el restabliment de les diputacions provincials per Reial Decret de 21 de setembre de 1835. En el cas de Barcelona es constitueix el 26 de gener de 1836. Tanmateix, la recuperació definitiva es dona a partir d’octubre de 1836.

Un dels períodes més plurals de la institució és l’etapa de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1923). El Reial Decret de 18 de desembre de 1913 autoritza a les diputacions a mancomunar-se per a fins administratius. La dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) estronca la Mancomunitat de Catalunya essent derogada l’any 1925. El 1931, en restablir-se la Generalitat de Catalunya, desapareix la diputació. A gener de 1939, al final de la Guerra Civil, es crea la Comissió Gestora, sotmesa a l’autoritat de la dictadura. L’any 1949 es restableix la diputació sota tutela de l’autoritat governativa, situació que s’allarga fins al final de la dictadura.

Amb les primeres eleccions democràtiques de 1979 la Diputació de Barcelona reneix com a entitat supramunicipal, amb diputats provincials escollits d’entre i per regidors elegits democràticament per sufragi universal en els seus municipis respectius i amb uns objectius clars de cooperació estreta amb els ajuntaments.

 

Història arxivística

L’arxiu és intrínsec a la Diputació de Barcelona. La primera referència coneguda és a la sessió de 6 de febrer de 1836, quan es restitueix a la institució la documentació del període 1820-23. Les notícies dels primers arxivers són de 30 de març de 1836 quan la Secretaria promou la dotació de personal especialitzat.

Fins a l’abril de 1987 l’arxiu és ubicat a la Diputació del General (actual Palau de la Generalitat de Catalunya). A partir d’aquest any a la nova seu corporativa a l’edifici de Can Serra, i als equipaments del Recinte de la Maternitat, on s’instal·la el gruix de documentació. El 28 de juny de 1994 es transfereix a l’Arxiu Nacional de Catalunya la documentació de Govern i de la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya d’època republicana que s’havia traslladat a la Maternitat, mentre que el SAGDDB conserva la documentació que han generat les àrees de sanitat, educació, cultura, joventut i esports des de l’etapa de la Mancomunitat i fins avui.

Actualment la SAGDDB disposa d’espai per custodiar 13.252 metres de documentació en un sistema descentralitzat d’equipaments. Són els arxius administratius de Can Serra i les Llars Mundet. Els espais de l’Escola Industrial que fan la funció d’arxiu administratiu i intermedi, i l’Arxiu de la Maternitat que custodia la documentació de preservació permanent i té habilitats els espais de consulta als investigadors i ciutadans en general.

 

Els Fons

La SAGDDB custodia documentació produïda en els diferents àmbits competencials de la Diputació de Barcelona i els seus organismes i entitats dependents o vinculades, i la que ha ingressat d’entitats o persones privades. Els fons conservats responen al quadre de fons documental que descrivim a continuació.

 

100 Administració local

Fons generats per entitats públiques que integren l'Administració local.

101 Diputació de Barcelona (1822-...)

102 Diputació Provincial de Catalunya (1812-1822)

103 Junta Provisional de Catalunya (1820)

104 Junta Superior Governativa de Catalunya (1835)

105 Mancomunitat de Catalunya [1914-1923/1925]

 

200 Entitats dependents o vinculades de la Diputació de Barcelona

Fons generats per qualsevol organisme públic o entitat de dret públic o privat dependent o vinculat en major o menor grau a la Diputació de Barcelona.

201 Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) (1908-1998)

202 Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB)

203 Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar (EUETTP) (1922-2009)

204 Escola de la Dona [1883-....]

205Patronat d’Assistència Mèdico-Farmacèutica per als funcionaris de la Diputació (P.A.A.S.I.S.)

206 Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID)

207 Institut d'Edicions

208 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

209 Patronat Flor de Maig

210 Patronat de la Muntanya del Montseny

211 Patronat d’apostes (1953-2005)

212 Organisme de Gestió Tributària [1900-1997]

213 Xarxa Audiovisual Local (XAL)

214 Consorci de Comunicació Local (CCL)

 

300 Institucions de caràcter local d’àmbit provincial i autonòmic

Fons generats per institucions de caràcter local que han exercit les seves competències i funcions dins de l’àmbit territorial de la província i la comunitat autònoma.

301 Casa de Caritat (1803-1999)

302 Casa de Maternitat (1853-1988)

303 Junta Provincial de Beneficència (1852-1868)

304 Junta de Carreteres (1847-1874)

305 Comissió Mixta de Reclutament (1897-1925)

306 Junta d’Armament i Defensa (1836-1837)

307 Comissió de carreteres (1834-1843)

308 Junta del Port (1814-1839)

309 Casa de la Moneda (1843-1847)

310 Junta de Moneda de Catalunya (1852-1856)

311 Comissió Gestora dels Serveis de Coordinació del deute interprovincial de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i del de la Liquidació de la Caixa de Crèdit Comunal (1929-1986)

312 Comissió hospitals militars (1823-1825)

 

400 Administració autonòmica

Fons generats per l’administració que ha exercit les seves competències i funcions dins de l’àmbit de la comunitat autònoma.

401 Generalitat de Catalunya (1931-1938)

 

500 Privats

Fons de caràcter privat generats per persones, famílies, empreses, etc.

501 Lola Anglada i Sarriera (1912-1988)

502 Enric Pedemonte i Clarà (1831-1908)

503 Jeroni Martorell i Terrats (1899-1950)

504 Família Junyer i Canals (1890-2013 ca.)

505 Sant Miquel del Fai (1990-2016)

506 Narcís Ricart i Baguer [1920-1930]

507 Antoni Gallardo i Garriga (1918-1930)

508 Frederic Juandó Alegret (1910-1930)

509 Emili Juncadella i Vidal (1909-1929)

510 Eduardo Diaz Vigo (1992-2002)

511 Josep Singla Marsal

512 Josep Maria Soler i Coll (1932)

513 Joan Subias i Galter (1921-1940)

514 Día Gráfico (1934)

 

900 Col·leccions

Col·leccions o conjunts inorgànics de documents reunits i ordenats en funció de criteris subjectius, independentment de la seva provinença.

901 Peces informatives sobre la Diputació de Barcelona

 

Els fons enumerats contenen documents textuals, fotogràfics, audiovisuals, sonors, gràfics i cartogràfics. A l’Arxiu de la Maternitat hi ha la Biblioteca on es pot consultar el fons de reserva de publicacions de la Diputació de Barcelona i els seus organismes, el fons editorial de la Mancomunitat de Catalunya, publicacions legislatives, i l’Hemeroteca.

La consulta als fons d’arxiu i de biblioteca de la Diputació de Barcelona es pot fer de manera presencial al recinte de la Maternitat de Barcelona. Una petita part dels fons també són accessibles de manera telemàtica a l’adreça https://www.diba.cat/web/arxiu/servei-consulta.

 

 

Arxiu de la Maternitat

Diputació de Barcelona

Travessera de les Corts, 131-159

C/ Mejia Lequerica, 1

08028 Barcelona

 

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Tel. Tel. 934 022 665

Formulari de contacte

Xarxes socials: https://ca-es.facebook.com/ArxiuDiputacioBarcelona/

 

 

 

Jordi Vilamala Salvans

Cap de la Secció d’Arxiu i Gestió documental

Dolors Rivas Lozano

Tècnica Superior d’Arxiu i Gestió Documental

Secció d’Arxiu i Gestió Documental de la Diputació de Barcelona