L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat

per Maria Valls Gómez

L'arxiu

Vista exterior de l'edifici de l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet
Vista exterior de l'edifici de l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet

La missió de l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat és contribuir al bon govern i promoure un rol actiu de les persones vinculant-les amb la memòria de la seva ciutat. Aquesta missió la duem a terme a través de cinc grans funcions. Per una banda, recuperem, preservem i fem accessible la documentació pública i privada per garantir els drets de la ciutadania i per aportar coneixement a les persones perquè puguin contribuir de manera més efectiva a la vida de la ciutat. També considerem la nostra funció curar continguts documentals i formatius que aportin valor als diferents sectors educatius, productius, culturals i socials de la ciutat.

De cara a l’organisme que ens acull, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la nostra funció és regular, aportar criteris comuns, fer seguiment i controlar la gestió dels documents generats pels processos de l’Ajuntament, així com contribuir a afermar una gestió del coneixement de l’organització municipal estratègica, efectiva i de qualitat.

Orígens

L'octubre de 1958, atenent al «lamentable estado» de l’arxiu, era designat un auxiliar administratiu per assumir l'organització del llavors anomenat «Archivo General» depenent de Secretaria.

L'any 1972 s’inaugura el Museu d'Història de l’Hospitalet, fundat i dirigit per Francesc Marcè. Una de les seves dependències és l’Arxiu Històric, per al qual Francesc Marcè selecciona la documentació municipal que considera de major interès per la recerca, i encarrega la seva organització i la de les donacions privades que comencen a arribar al Manuel Grau. El 1986, l'Ajuntament de l'Hospitalet i la Generalitat subscriuen un conveni per impulsar l'Arxiu Històric, dirigit des d'aquest moment per Clara Parramon, essent iniciades les tasques de tractament arxivístic de la documentació i l'organització dels serveis pertinents. Tanmateix, el gruix de la documentació municipal roman encara en aquesta època sota la responsabilitat de l’oficial de Secretaria.

Vista de la sala de consulta

Vers l'any 1996 s'aconsegueix la unificació formal de l’Arxiu Administratiu i l’Arxiu Històric, sota la denominació d'Arxiu Municipal i integrat en la Secció de Patrimoni Cultural, juntament amb el Museu, dins de l’Àrea d'Educació i Cultura. Carme Arranz n'assumirà la direcció per impulsar el Pla Arxivístic, elaborat sota la supervisió de l’arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona i aprovat finalment en 1998.

En 2003 s’inaugura la nova seu de l’Arxiu al carrer del Cobalt, però no serà fins al 2008 que s’hi incorporaran definitivament tant els documents com el personal de l'antic Arxiu Històric.

L’any 2015 l’arxiu passa a formar part del Servei d’Organització i Projectes de Millora a la Gerència Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i té un rol actiu en el desplegament de l’administració electrònica.

Serveis

Els nostres serveis es distribueixen en quatre grans àmbits: informació/difusió, formació, assessorament i preservació i distingim entre aquells que oferim a la ciutadania i a l’organització.

El Portal d'Imatges de l'Arxiu

En el primer àmbit s’inclouen els serveis de consulta i reproducció, la publicació de tots els nostres instruments de descripció a través de l’Inventari de l’Arxiu i de tots els nostres objectes digitals a través del Portal d’Imatges, les exposicions virtuals i la generació i divulgació de continguts a través de les xarxes socials (@LHArxiu). Aquest últim servei el fem a través de l’apartat Un cop d’ull al passat on fem difusió de documents que considerem interessants o curiosos pel seu contingut.

A nivell formatiu, a través de les visites guiades que oferim tant a la ciutadania com als centres educatius, expliquem la trajectòria, funcionament i valor que aporta l’Arxiu a la Ciutat i al seu entorn. També oferim un servei d’assessorament en la investigació i recerca coordinat amb el Centre d’Estudis de l’Hospitalet de Llobregat i, finalment, el servei de captació del patrimoni documental amb el tractament i difusió de les donacions de fons documentals que rebem de la ciutadania, les entitats i empreses de la ciutat.

L’Arxiu està format per 84 fons documentals i 10 col·leccions

A nivell intern, els nostres serveis giren entorn de la gestió documental per tal de garantir que la documentació que es produeix actualment també sigui accessible en el futur, en aquest sentit participem en la implementació de l’administració electrònica i ens assegurem que la gestió dels documents estigui present en tot el seu cicle de vida, des de la creació dels documents fins a la seva avaluació en que es decideix si es poden destruir o s’han de conservar de forma permanent. Tot això s’estableix a través del Model de Gestió Documental que engloba la documentació en format electrònic i paper i altres eines com el Quadre de Classificació o el Calendari de Conservació i Accés.

Continguts

L’Arxiu està format per 84 fons documentals i 10 col·leccions. Els fons documentals es classifiquen en el fons de l’Ajuntament de l’Hospitalet, 11 fons d’associacions o entitats, 9 fons comercials o d’empresa, 62 fons personals i el fons patrimonial de l’España Muntadas.

L'Inventari de l'Arxiu

El fons de l’Ajuntament de l’Hospitalet, engloba tota la documentació produïda per aquesta institució des de 1716 (inclou alguns documents de l’antic Consell). La documentació està organitzada segons el Quadre de Classificació funcional que recull les principals competències amb efectes sobre de territori (delimitació i planejament urbanístic, gestió urbanística, obres públiques i habitatge protegit i medi ambient), la població (gestió demogràfica, cooperació municipal en la defensa de l’Estat, seguretat ciutadana i mobilitat, serveis socials i cooperació, serveis educatius, culturals i de lleure, promoció econòmica i proveïments i sanitat) i l’organització (govern i representació, relacions institucional i comunicació, organització administrativa, gestió dels recursos humans, administració del patrimoni, gestió dels ingressos de dret públic i gestió dels recursos econòmics).

Els fons d’associacions inclouen entitats culturals, societats corals, cine clubs, partits polítics, una cooperativa de consum. Dins dels fons d’empresa tenim gran fàbriques industrials amb molta implicació al territori com La Farga, Can Trinxet o Tecla Sala i d’altres empreses ubicades a l’Hospitalet.

Als fons personals s’hi pot trobar documentació referent a persones vinculades a la política, l’activisme polític i social, la vida cultural de la ciutat, etc. L’última gran donació en aquest àmbit ha estat el fons Jaume Botey - Mª Pilar Massana que ha suposat una gran aportació per la gran implicació d’aquestes dues persones no només en la vida política, cultural i educativa de la ciutat sinó també amb implicacions tant en territori català com internacionalment.

El fons España Muntadas es remunta al segle XVI i comprèn fins al segle XX. Conté documentació sobre genealogies i relats familiars, títols i privilegis, drets senyorials i rendes familiars, títols de propietat, censos dels pagaments als pagesos, la correspondència, etc. i una molt notable biblioteca familiar que, juntament amb altres donacions conformen la Col·lecció Antiquària.

Pel que fa a les col·leccions, tenim tres col·leccions formades per donacions menors vinculades amb persones, entitats i empreses de l’Hospitalet; dos col·leccions de retalls de premsa vinculats amb l’Hospitalet i amb personalitats de la ciutat; una col·lecció de fonts orals amb entrevistes enregistrades per a diferents projectes com «L’Hospitalet antifranquista» o de donants dels seus fons documentals; un recull de documents anteriors al segle xix, el més antic dels quals és un pergamí del segle xvi i un conjunt documental d’uns arquitectes que treballaven per l’ajuntament.

Dins de tot aquest conjunt documental tenim catalogats també documents amb formats especials que, poc a poc, anem digitalitzant. Al nostre Portal d’Imatges podreu trobar més de 3.500 fotografies, més de 1.200 cartells i programes, una vintena d’audiovisuals i 60 documents cartogràfics. A més també hi trobareu les actes del Ple i de la Comissió Municipal Permanent des de 1842.

L’hemeroteca local està formada per més de 300 capçaleres la més antiga La Ressenya, amb data 1907 i que és la primera pròpiament hospitalenca. Les publicacions anteriors a 1939, encara que no arriben a la trentena, són de gran importància en si mateixa, títols com La Voz de Hospitalet, Llibertat Espill, es tracta de revistes editades majoritàriament per partits polítics o entitats. També es conserva un nombre important de revistes editades durant el període franquista, algunes des de la clandestinitat, fet que els atorga un valor suplementari. Al nostre Portal d’Imatges s’hi poden trobar gairebé un miler de números digitalitzats.

Finalment, l’arxiu també compta amb una biblioteca auxiliar sobre l’Hospitalet en un sentit ampli, tant històric com geogràfic (comarcal i metropolità) amb més de 4.000 referències bibliogràfiques que inclouen els treballs de recerca publicats o inèdits que s’han pogut fer gràcies a la consulta de documentació de l’arxiu.

Ens podeu trobar al carrer Cobalt, 57 3a planta de l’Hospitalet de Llobregat, al telèfon 934032910, al correu arxiu@l-h.cat, al web www.l-h.cat/arxiumunicipal, a twitter @LHArxiu, a facebook @LHArxiu i a Instagram @lharxiu i a través del nostre Butlletí.

Maria Valls Gómez

Responsable de gestió documental